Advokatfirman Centra AB


VÅRA FÖRSVARSADVOKATER FÖRETRÄDER DIG SOM ÄR MISSTÄNKT FÖR BROTT

Advokatfirman Centra AB


VÅRA FÖRSVARSADVOKATER FÖRETRÄDER
DIG SOM ÄR MISSTÄNKT FÖR BROTT

MELISSA TOUTOUNGE AKSÖZ
ADVOKAT, DELÄGARE

073 655 56 17

MANELI ZAKIPOUR
BITRÄDANDE JURIST

076-633 28 46

ELHAM ARSHAMFAR
ADVOKAT, DELÄGARE

073 081 80 60

ANDRÉ ISHAK
BITRÄDANDE JURIST (Tjänstledig)

0708-55 52 45

ERICA SÖDERBERG
ADVOKAT

076-640 43 70

CAGLA ARAZ
JURISTASSISTENT

08-88 90 81

Familjerätt Advokatfirman Centra logotyp

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

försvarsadvokater verksamma i hela Stockholmsregionen

Advokatfirman Centra är en advokatbyrå med inriktning på brottmål i Stockholm. Våra försvarsadvokater åtar sig uppdrag som offentligt biträde från hela Storstockholm. Om du blir delgiven misstanke för brott eller kallad till ett polisförhör bör du alltid begära att få en brottmålsadvokat förordnad som offentlig försvarare. Försvarsadvokatens uppgift är att tillvarata dina intressen på ett bra sätt genom att visa lojalitet, engagemang och professionalitet.


Våra brottmålsadvokater står vid din sida under hela rättsprocessen. Vi ger klienten råd inför ett polisförhör och finns med under hela processen. Vi genomför också egna utredningsåtgärder och presenterar bevisning till den misstänktes fördel. Vi granskar underlaget i sin helhet under hela förundersökningsprocessen detta för att kunna företräda dig som klient på bästa möjliga sätt.

Försvarare i Stockholm


I de allra flesta fall är det staten som betalar arvodet för en försvarsadvokat, genom att domstolen förordnar en brottmålsadvokat som offentlig försvarare. Om du har en hög inkomst kan du behöva betala tillbaka delar av kostnaden för försvarsadvokatens arvode. Du behöver aldrig betala tillbaka kostnaden om du inte blir fälld i domstol.

Advokatfirman Centra erbjuder alltid 15 minuter kostnadsfri rådgivning till våra klienter. Vi har även möjlighet att erbjuda juridisk rådgivning på andra språk, såsom arabiska, persiska, turkiska och spanska. Detta oavsett ifall du söker en brottmålsadvokat eller ett ombud inriktad inom ett annat rättsområde.

BEGÄR ALLTID EN OFFENTLIG FÖRSVARARE

Advokatfirman Centra har lång erfarenhet av att företräda klienter misstänkta för brott i Stockholm och runtom i Sverige. Den som företräds av en brottmålsadvokat från vår byrå kan vara trygg med att få ett sakligt, skickligt och engagerat juridiskt ombud.

En försvarsadvokat har möjlighet att kalla egna vittnen och genomföra andra utredningsåtgärder. Vi lägger ner mycket tid på att granska den bevisning som polis och åklagare presenterar och genomför egna utredningsåtgärder för att presentera egen bevisning till klientens fördel.


I en brottsutredning finns det något som kallas för "slasken", det vill säga material som åklagaren inte väljer att ta med i förundersökningsprotokollet.  I slasken kan det ofta finnas material som talar till klientens fördel och därför anser vi att det är viktigt att granska allt material som finns.

Familjerätt Advokatfirman Centra logotyp

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

 

FÖRSVARSADVOKATENS ROLL I UTREDNINGEN


I Sverige är det åklagarens uppgift att bevisa att det är ställt utom rimligt tvivel att en person har begått ett brott. Det är inte den misstänktes skyldighet att bevisa att han eller hon är oskyldig. Denna princip innebär att en misstänkt har rätt att vara tyst under brottsutredningen. Den misstänkte är inte heller skyldig att medverka i utredningen. Det är viktigt att poängtera att långt ifrån alla brottsutredningar leder till åtal och det är därför viktigt att du tar hjälp av en försvarsadvokat så tidigt som möjligt i utredningen.


Du har möjlighet att önska en brottmålsadvokat från Advokatfirman Centra som företräder dig om du är misstänkt för brott. Du har rätt till en offentlig försvarare i de flesta fall där fängelse finns med i straffskalan. Om du önskar oss som försvarsadvokat så för polisen eller åklagaren vidare ditt önskemål till domstolen som sedan förordnar oss som din offentliga försvarare.

När vi har blivit förordnade som din brottmålsadvokat så vill vi så fort som möjligt boka in ett möte med dig för att kunna sätta oss in i ditt ärende och kunna försvara dig på bästa möjliga sätt. Vi medverkar sedan på samtliga förhör och företräder dig och dina rättigheter under hela brottsutredningen. Om åklagaren väcker åtal, för vi din talan under huvudförhandlingen.


Brottmålsadvokat - Fru justitia

VEM HAR RÄTT TILL EN OFFENTLIG FÖRSVARARE?


Du har alltid rätt att företrädas av en brottmålsadvokat i brottmål. I många fall har du också rätt till en försvarsadvokat på statens bekostnad, en så kallad offentlig försvarare. Den som är anhållen eller häktad har alltid rätt till en offentlig försvarare, då det är mycket omvälvande att sitta frihetsberövad en längre tid. Den som är misstänkt för ett brott som det kan följa ett straff på minst sex månaders fängelse har också rätt till en offentlig försvarare. Det finns även ytterligare grunder som gör att man kan ha rätt till en offentlig försvarare:

  • Om det finns särskilda skäl på grund av dina personliga förhållanden eller på grund av vad målet handlar om.
  • Om utredningen av brottet är så pass komplicerad att den misstänkte är i behov av en offentlig försvarare.
  • Om det är tveksamt vilken påföljd som domstolen kan komma att döma ut och om det är tänkbart att en annan påföljd än böter eller villkorlig dom kan dömas ut.

ADVOKATFIRMAN CENTRA FÖRETRÄDER ÄVEN BROTTSOFFER

Du som är utsatt för ett brott har i många fall rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är en jurist eller advokat som företräder den som har utsatts för ett brott. En person som har utsatts för allvarligare brott mot person och frihet såsom misshandel, våldtäkt, sexuellt övergrepp eller andra allvarliga brott har som regel rätt till ett målsägandebiträde. Advokatfirman Centra åtar sig uppdrag som målsägandebiträde över hela landet utöver Stockholm. Vår uppgift som målsägandebiträde är att biträda brottsoffret vid polisförhör, föra brottsoffrets talan i rättegången och yrka på skadestånd.

Ett målsägandebiträde är en jurist eller advokat som har till uppgift att företräda brottsoffrets intressen under hela rättsprocessen. Du har möjlighet att önska en jurist från Advokatfirman Centra som ditt målsägandebiträde. Vi biträder då åtalet och för din skadeståndstalan i domstol. Det är staten som står för kostnaderna för ett målsägandebiträde.

Försvarsadvokaten i Stockholm

  • Du är välkommen att kontakta oss om du är misstänkt för brott, eller om du är brottsoffer och behöver ett juridiskt biträde.

  • Du kan besöka oss på vårt kontor på Scheelegatan 5 i Stockholm. Du kan också höra av dig till oss via mail eller telefon. Vårt kontor ligger precis vid Stockholms tingsrätt.


STATEN STÅR FÖR KOSTNADEN FÖR DEN OFFENTLIGE FÖRSVARAREN

Det förekommer att den som är misstänkt för brott avstår ifrån att begära en försvarsadvokat av rädsla för att ådra sig kostnader. Det är viktigt att komma ihåg att huvudregeln är att det är staten som betalar arvodet för en brottmålsadvokat. Undantaget är om du blir fälld för brottet du är misstänkt för och om du har en hög inkomst. Vid dessa fall kan domstolen besluta du ska betala tillbaka delar av kostnaden för försvarsadvokaten till staten.

Beviskravet i en brottmålsprocess

Kravet för en fällande dom är att det måste vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort det som beskrivs i åklagarens gärningsbeskrivning. Det innebär att åklagaren måste presentera bevisning som i praktiken nästan utesluter att det skulle kunna ha gått till på något annat sätt än vad åklagaren påstår. Om brottsoffret påstår en sak och den tilltalade påstår olika saker behövs det i regel stödbevisning för en fällande dom.

Advokatfirman Centra har särskild kunskap i bevisvärdering. Vi är vana att granska den bevisning som åklagaren presenterar i brottmål. Det förekommer att bevisning från åklagarsidan inte räcker till för en fällande dom och i sådana fall är det vår uppgift att betona det.

Brottmål Stockholm

VIKTEN AV ATT KÄNNA FÖRTROENDE FÖR DIN FÖRSVARSADVOKAT

Det är av stor vikt att du känner för förtroende för din brottmålsadvokat. Önska därför en advokat som du har tillit och förtroende för. Försvarsadvokatens roll är att företräda dig och dina intressen på bästa möjliga sätt, därmed är det av stor vikt att du har stark tillit för denna. Advokatfirman Centra anstränger oss för att tillmötesgå klientens önskemål och vidta de åtgärder som krävs för att klientens intressen ska bli tillgodosedda i brottmålsprocessen.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Det är staten som står för kostnaderna för ett målsägandebiträde.