Advokatfirman Centra AB


VI FÖRETRÄDER DIG SOM ÄR MISSTÄNKT FÖR BROTT

Familjerättsadvokat Melissa Toutounge Aksöz

MELISSA TOUTOUNGE AKSÖZ
ADVOKAT, DELÄGARE


Telefon: 08 - 88 90 81

Mobil: 0736-55 56 17

E-postmelissa@advokatcentra.se

Familjerättsadvokaten Elham Arshamfar

ELHAM ARSHAMFAR
ADVOKAT, DELÄGARE


Telefon: 08 - 88 90 81

Mobil: 0730-81 80 60

E-poste.a@advokatcentra.se

Familjerättsjuristen Hanna Bergwall

HANNA BERGWALL
BITRÄDANDE JURIST


Telefon: 08 - 88 90 81

Mobil: 076-633 28 46

E-posthanna@advokatcentra.se

Familjerätt Advokatfirman Centra logotyp

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Advokatfirman Centras försvarsadvokater företräder klienter som är misstänkta för brott i Stockholm


Advokatfirman Centra är en advokatbyrå med inriktning på brottmål i Stockholm. Vi åtar oss uppdrag som försvarsadvokat i Stockholm. Om du blir delgiven misstanke för brott eller kallad till ett polisförhör bör du alltid begära att få en brottmålsadvokat förordnad som offentlig försvarare. Försvarsadvokatens uppgift är att lojalt och ensidigt företräda dig som är misstänkt för brott och se till att dina rättigheter blir tillvaratagna på ett bra sätt under hela rättsprocessen.

En brottmålsadvokat från Advokatfirman Centra står vid din sida under hela processen. Vi ger klienten råd inför polisförhör och ser till att inga ovidkommande frågor ställs förhöret. Vi genomför också egna utredningsåtgärder och presenterar bevisning till den misstänktes fördel. Vi granskar allt material i förundersökningen för att kunna företräda vår klient på bästa sätt.

I de allra flesta fall är det staten som betalar arvodet för en försvarsadvokat, genom att domstolen förordnar en brottmålsadvokat som offentlig försvarare. Om du har en hög inkomst kan du behöva betala tillbaka delar av kostnaden för försvarsadvokatens arvode. Du behöver aldrig betala tillbaka kostnaden om du inte blir fälld i domstol.

Familjerätt Advokatfirman Centra logotyp

ÖNSKA ALLTID EN OFFENTLIG FÖRSVARARE

Advokatfirman Centra har lång erfarenhet av att företräda klienter misstänkta för brott i Stockholm. Den som företräds av en brottmålsadvokat från vår byrå kan vara trygg med att få ett sakligt, skickligt och engagerat juridiskt ombud.

Vi lägger ner mycket tid på att granska den bevisning som polis och åklagare presenterar och genomför egna utredningsåtgärder för att presentera egen bevisning till klientens fördel. En försvarsadvokat har möjlighet att kalla egna vittnen och genomföra andra utredningsåtgärder. I en brottsutredning finns det något som kallas för "slasken", det vill säga material som åklagaren inte väljer att ta med i protokollet över brottsutredningen. I slasken kan det ofta finnas material som talar till klientens fördel och därför granskar alltid Advokatfirman Centra det material som återfinns i slasken.

FÖRSVARSADVOKATENS ROLL I UTREDNINGEN


I Sverige är det åklagarens uppgift att bevisa att det är ställt utom rimligt tvivel att en person har begått ett brott. Det är inte den misstänktes skyldighet att bevisa att han eller hon är oskyldig. Det är en mycket viktig princip. Denna princip innebär att en misstänkt har rätt att vara tyst under brottsutredningen - även om det oftast gynnar klienten att prata under brottsutredningen. Det är viktigt att komma ihåg att långt ifrån alla brottsutredningar leder till åtal och det är därför viktigt att du tar hjälp av en försvarsadvokat så tidigt som möjligt i utredningen.

Du har möjlighet att önska en brottmålsadvokat från Advokatfirman Centra att företräda dig om du är misstänkt för brott. Du har rätt till en offentlig försvarare i de flesta fall där fängelse finns med i straffskalan och inte är utesluten som påföljd. Om du önskar oss som försvarsadvokat så för polisen eller åklagaren vidare ditt önskemål till domstolen som sedan förordnar oss som din offentliga försvarare. När vi har blivit förordnade som din brottmålsadvokat så vill vi så fort som möjligt boka in ett möte med dig för att kunna sätta oss in i ditt ärende och kunna försvara dig på bästa möjliga sätt. Vi medverkar sedan på samtliga förhör och företräder dig och dina rättigheter under hela brottsutredningen. Om ärendet går till rättegång för vi din talan genom att argumentera utifrån hur du ser på åtalet och vi ställer frågor till målsäganden och eventuella vittnen.


VEM HAR RÄTT TILL EN OFFENTLIG FÖRSVARARE?

Du har alltid rätt att företrädas av en brottmålsadvokat i brottmål. I många fall har du också rätt till en försvarsadvokat på statens bekostnad, en så kallad offentlig försvarare. Den som är anhållen eller häktad har alltid rätt till en offentlig försvarare, då det är mycket ingripande att sitta frihetsberövad en längre tid. Den som är misstänkt för ett brott som det kan följa ett straff på minst sex månaders fängelse har också rätt till en offentlig försvarare. Det finns även ytterligare grunder som gör att man kan ha rätt till en offentlig försvarare:

  • Om det finns särskilda skäl på grund av dina personliga förhållanden eller på grund av vad målet handlar om.
  • Om utredningen av brottet är så pass komplicerad att den misstänkte är i behov av en offentlig försvarare.
  • Om det är tveksamt vilken påföljd som domstolen kan komma att döma ut och om det är tänkbart att en annan påföljd än böter eller villkorlig dom kan dömas ut.

ADVOKATFIRMAN CENTRA FÖRETRÄDER ÄVEN BROTTSOFFER

Du som är utsatt för ett brott har i många fall rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är en jurist eller advokat som företräder den som har utsatts för ett brott. En person som har utsatts för allvarligare brott mot person och frihet såsom misshandel, våldtäkt, sexuellt övergrepp eller andra allvarliga brott har som regel rätt till ett målsägandebiträde. Advokatfirman Centra åtar sig uppdrag som målsägandebiträde i Stockholm. Vår uppgift som målsägandebiträde är att biträda brottsoffret vid polisförhör, föra brottsoffrets talan i rättegången och yrka på skadestånd.

Vi företräder även dig som är utsatt för brott. Vid allvarligare brott, såsom våldsbrott och sexualbrott, har brottsoffret ofta rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är en jurist eller advokat som har till uppgift att företräda brottsoffrets intressen under hela rättsprocessen. Du har möjlighet att önska en jurist från Advokatfirman Centra som ditt målsägandebiträde. Vi biträder då åtalet och för din skadeståndstalan i domstol. Det är staten som står för kostnaderna för ett målsägandebiträde.

Du är välkommen att kontakta oss om du är misstänkt för brott, eller om du är brottsoffer och behöver ett juridiskt biträde. Du kan besöka oss på vårt kontor på Scheelegatan 5 i Stockholm. Du kan också höra av dig till oss via mail eller telefon. Vårt kontor ligger bara några portar bort från Stockholms tingsrätt.

STATEN STÅR FÖR KOSTNADEN FÖR DEN OFFENTLIGE FÖRSVARAREN

Det förekommer att den som är misstänkt för brott avstår ifrån att begära en försvarsadvokat av rädsla för att ådra sig kostnader. Det är viktigt att komma ihåg att huvudregeln är att det är staten som betalar arvodet för en brottmålsadvokat. Undantaget är om du blir fälld för brottet du är misstänkt för och om du har en hög inkomst, då kan domstolen besluta att du ska betala tillbaka delar av kostnaden för försvarsadvokaten till staten.

 

familjerätten kontakt

BEVISKRAVET I BROTTMÅL

Sverige har i en internationell jämförelse relativt höga beviskrav i brottmål. Kravet är att det måste vara ställ utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort det som beskrivs i åklagarens gärningsbeskrivning. Det innebär att åklagaren måste presentera bevisning som i praktiken nästan utesluter att det skulle kunna ha gått till på något annat sätt än vad åklagaren påstår. Om brottsoffret påstår en sak och den tilltalade påstår en annan sak, så räcker det inte för fällande dom. Det måste finnas annan bevisning som styrker det åklagaren säger.

Advokatfirman Centra har särskild kunskap i bevisvärdering. Vi är vana att granska den bevisning som åklagaren lägger fram i brottmål. Det förekommer att bevisning från åklagarsidan saknar relevans i förhållande till åtalet, i sådana fall understryker vi det med all önskvärd tydlighet i domstolen.

shutterstock_272803703 (2)

BEGÄR EN FÖRSVARSADVOKAT DU KÄNNER FÖRTROENDE FÖR

Det är av stor vikt att du känner för förtroende för din brottmålsadvokat. Önska därför en advokat som du har tillit och förtroende för. Försvarsadvokatens roll är att företräda dig och dina intressen och därför är det av vikt att du har tillit till att den advokat du föreslår kommer kunna företräda dig på ett bra sätt. Advokatfirman Centra anstränger oss för att tillmötesgå klientens önskemål och vidta de åtgärder som krävs för att klientens intressen ska bli tillgodosedda i brottmålsprocessen.

HAR EN FÖRSVARSADVOKAT BETYDELSE I ETT BROTTMÅL?

Ja, en försvarsadvokat har stor betydelse för dig som klient. En skicklig försvarsadvokat kan både värdera och kritisera bevisning och presentera egen bevisning.

VAD HAR EN FÖRSVARSADVOKAT FÖR UPPGIFT?

En försvarsadvokat har till uppgift att företräda dig som är misstänkt för brott. Det handlar om att närvara på förhör, föra din talan i rättegången och ta fram bevis till klientens fördel.

VAD ÄR KOSTNADEN FÖR ETT MÅLSÄGANDEBITRÄDE?

Ett målsägandebiträde kostar inget för brottsoffret, staten står för kostnaden.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.